Menü Bezárás

A KOMFORT 2005 BT.  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint

Az oldal üzemeltetõje: Komfort 2005 Ingatlanközvetítõ-Értékbecslõ-Tanácsadó Bt.

A Komfort 2005 Bt. A Magyar Ingatlanközvetítõk Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.

Az üzemeltetõ adatai:

Név:                Komfort 2005 Bt. (ügyvezetõ: Árvai Márton)

Székhely:         3300 Eger, II. Rákóczi F. utca 45/A  2/12

Tel:                  36/311-799, 30/965-5454

Fax:                 –

Web:               www.komfort2005.hu

Facebook:       https://www.facebook.com/Komfort-2005-Bt-431198006899104/?ref=aymt_homepage_panel

Adatvédelmi kapcsolattartó Árvai Márton, e-mail: arvai.marton@komfort2005.hu

I. Bevezetés

A Komfort 2005 Bt. mint adatkezelõ (Adatkezelõ) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelõvel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

–        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

–          az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),

–          2000. évi C. törvény – a számvitelrõl (Számv. tv.);

–          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (Eker. tv.);

–          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmezõ rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének idõpontját követõen a szabályzatot felül kell vizsgálni.

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmezõ rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmû, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevõ személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. ALAPELVEK A Komfort 2005 Bt. ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok Komfort 2005 Bt. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevõ érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelõvel kötött megbízási szerzõdés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelõn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelõvel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelõvel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerzõdéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebbõl a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelõ honlapján elérhetõ szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítõ szolgáltatások) vagy az Adatkezelõ honlapján közzétett álláshirdetésre történõ jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelõ azért gyûjt és kezel, mert törvényi elõírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely elõírja az Adatkezelõ számára, hogy az ügyfélnek minõsülõ személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megõrizze.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megõrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a Komfort 2005 Bt. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követõen is kezelheti.

III. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Vár-köz Kft. (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 34. fszt. 2. telefon: 06/30 – 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu) végzi.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külsõ szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Egyes ügynökeink közremûködõink nem munkavállalói státuszban járnak el, õk független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDÕTARTAMUK

Az Adatkezelõ többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelõ alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

–          Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a Komfort 2005 Bt. megbízási szerzõdés vagy szolgáltatói szerzõdés alapján ingatlanközvetítõi, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

–          Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a Komfort 2005 Bt. honlapján az alábbi feltételekkel. A Komfort 2005 Bt. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés idõtartama: amíg a megrendelõ hirdetésfelvételi ûrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.

A hirdetések URL-je: www.komfort2005.hu/

–          Hírlevél szolgáltatás: az Komfort 2005 Bt. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.

–          eDM levelek: az érintett kérése esetén az Komfort 2005 Bt. a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad az Komfort 2005 Bt. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról.

–          Segítõ szolgáltatások: a Komfort 2005 Bt. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítõ szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.  A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelõje a MIOSZ a Komfort 2005 Bt. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében. Segítõ szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatás ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó).

–          Statisztikai adatbázis képzése: a Komfort 2005 Bt. belsõ nyilvántartás céljából és ingatlanpiaci elemzések készítése, ill. értékbecslés céljából statisztikai adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá az eladással kapcsolatos adatokból.

–          Álláshirdetés: A Komfort 2005 Bt. honlapján lehetõség van álláskeresõknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül.

A személyes adatok körérõl, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés idõtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

ÉrintettKezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés idõtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó)családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idõ, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaIngatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerzõdés megkötésének elõsegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseInfotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelezõ adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §   Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A megbízás teljesítésétõl vagy megszûnésétõl számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó)adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím   Az ingatlan következõ adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás idõpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerû, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belsõ terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fûtési mód, szobaszám, ingatlan külsõ/belsõ állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és mûszaki adatai.Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerzõdés megkötésének elõsegítése. Az Adatkezelõ esetleges jogérvényesítésének elõsegítése.   Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstõl számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétõl/megszûnésétõl számított 5 évig.   A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstõl számított 10 évig.
Vevõ, ajánlattevõcsaládi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idõ, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és számaIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerzõdés megkötésének elõsegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzéseInfotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelezõ adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §   Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstõl számított 8 évig
Vevõ, ajánlattevõadóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerzõdés megkötésének elõsegítéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstõl számított legfeljebb 5 évig
MegtekintõNév, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail címIngatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelõ esetleges jogérvényesítésének elõsegítéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstõl számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklõdõ, vevõjelöltNév; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fûtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb árTájékoztatás, érdeklõdõ megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevõ közötti kapcsolat létrehozásaInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az adatrögzítéstõl számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklõdés esetén az újabb megkereséstõl számított legfeljebb 3 évig
HirdetõNév, e-mail cím, telefonszám Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fûtési mód, szobaszám, parkolási lehetõség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege.Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelõ honlapján.   Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelõ legfeljebb az adatrögzítéstõl számított 5 évig.   Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelõ statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésõbb az adatrögzítéstõl számított 10 évig.
Hírlevél feliratkozóNév, e-mail címHírlevél szolgáltatás nyújtásaInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszûnéséig
eDM levél feliratkozóNév, e-mail címMarketing célú tájékoztató levél küldése.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)eDM levelekrõl való leiratkozásig, vagy az eDM szolgáltatás megszûnéséig
Segítõ szolgáltatás igénybe vevõjeA szolgáltatás jellegétõl függõen: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke, az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelõ beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára e-mail cím, telefonszámA honlapon nyújtott segítõ szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig
Álláshirdetésre jelentkezõA jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.   A jelentkezõ által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idõ, anyja neve, iskolai végzettség, elõzõ munkahely(ek).Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltéseInfotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)Az álláspályázat elbírálásától számított 3 évig.

A táblázatban használt fogalmak:

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelõ által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelõvel megbízási szerzõdést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Vevõ, ajánlattevõ: Olyan személy, aki az Adatkezelõ által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

Megtekintõ: Olyan személy, aki az Adatkezelõ által közvetített ingatlant megtekintette

Egyéb érdeklõdõ, vevõjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelõ ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelõtõl személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tõle érdeklõdik, ideértve különösen az Adatkezelõ megkeresését megbízási szerzõdés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklõdés céljából.

Hirdetõ: olyan érintett, aki a Komfort 2005 Bt. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon mûködõ hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki a Komfort 2005 Bt. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.

Segítõ szolgáltatás igénybe vevõje: olyan érintett, aki a honlapon mûködõ valamely segítõ szolgáltatást igénybe vette.

Álláshirdetésre jelentkezõ: a honlapon meghirdetett álláslehetõségre jelentkezõ érintett.  

V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A Komfort 2005 Bt. a Magyar Ingatlanközvetítõk Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttmûködõ szoftverfejlesztõ- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.

A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelõbb irányár-meghatározás és magas szintû értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a Komfort 2005 Bt. megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttmûködõ partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetõje ingatlanközvetítésre irányuló szerzõdés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján – kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.

A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhetõ el: http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhetõ el: http://www.varkoz.hu/page/adatvedelmi_nyilatkozat/

A MIOSZ partereinek listája: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodak

A fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belsõ terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fûtési mód; forgalomképesség értékelése (1-10); építés éve; ingatlan külsõ és belsõ állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek (kivéve: belsõ terekrõl készített képek); eladás idõpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyûjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetõségei:

Magyar Ingatlanközvetítõk Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06/30 – 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu

A Vár – Köz Kft., székhely/levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2., telefonszám: 06/30 – 3286789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu

Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik.

A fentieken túl az Ön adatinak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

–          Amennyiben az érintett az Adatkezelõ által ajánlott hitelközvetítõ segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítõ részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítõ nevérõl, elérhetõségeirõl az Adatkezelõtõl tájékoztatást fog kapni.

–          Amennyiben az érintett az Adatkezelõ által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idõ, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztõ ügyvéd részére az adásvételi szerzõdés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevérõl, elérhetõségeirõl az Adatkezelõtõl tájékoztatást fog kapni.

–          Amennyiben az érintett az Adatkezelõ által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítõ szakember nevérõl, elérhetõségeirõl az Adatkezelõtõl tájékoztatást fog kapni.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezõnél csak az Adatkezelõ vezetõje, a cég tevékenységben személyesen közremûködõ tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelõ részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságát a Komfort 2005 Bt. a technikai szintjének megfelelõ fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történõ illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerû törlését vagy megsemmisülését.  A Komfort 2005 Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkezõ adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEK

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
  2. Az érintett – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idõ elõtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
  3. Az érintett személyes adatait szankciószerûen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Komfort 2005 Bt.
  4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a Komfort 2005 Bt. ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszûnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  5. A Szolgáltatás megszûnését követõen, a IV. fejezetben meghatározott idõtartam elteltével – a jogszabályokban elõírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Komfort 2005 Bt. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
  6. Törlés helyett a Komfort 2005 Bt. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Komfort 2005 Bt. ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok adta kertek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehetõ igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
  8. A Komfort 2005 Bt. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngészõ bezárásával törlõdik. A Komfort 2005 Bt. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngészõ cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngészõ bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a idõtartamának lejártáig. A Komfort 2005 Bt. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngészõ cookie-k bármikor törölhetõek a készülékrõl, a böngészõ megfelelõ beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban elõfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészõben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészõk eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetõség. A Komfort 2005 Bt. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyûjt adatokat. A flash cookie végleges törlésérõl az alábbi oldalakon olvashat bõvebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).
 2. Tájékoztatás
  1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Komfort 2005 Bt. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetõségeken.
  2. A Komfort 2005 Bt. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Komfort 2005 Bt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelezõ adatkezelés esetét;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2. Ha a Komfort 2005 Bt. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelõ az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevõ részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 4. Igény bejelentése a Komfort 2005 Bt. -nél
  1. A Komfort 2005 Bt. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetõségeken van lehetõség. A Komfort 2005 Bt. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megõrzése és titokban tartása az érintett felelõssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a Komfort 2005 Bt. az érintettõl érkezett igénynek tekinti.
  3. Amennyiben a Komfort 2005 Bt. az igény benyújtására e-mail útján lehetõséget ad, a korábban a Komfort 2005 Bt. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címrõl érkezett igényt a Komfort 2005 Bt. az érintettõl érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címrõl, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha – a Komfort 2005 Bt. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelõen igazolta az érintetti minõségét.
  4. Amennyiben a Komfort 2005 Bt. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerûen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelõ igazolása mellett.
  5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történõ megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 5. Jogorvoslati lehetõségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetõségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu